ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dependent clause

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dependent clause*, -dependent clause-

dependent clause ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dependent clause (n.) อนุประโยค See also: ประโยคย่อย Syn. subordinate clause

dependent clause ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dependent clause
Back to top