ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deny to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deny to*, -deny to-

deny to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deny to (phrv.) ปฏิเสธกับ
deny to (phrv.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ Syn. refuse to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deny to
Back to top