ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demur at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demur at*, -demur at-

demur at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demur at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. object to, protest against, raise to, take to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demur at
Back to top