ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defraud of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defraud of*, -defraud of-

defraud of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defraud of (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อให้ Syn. cheat out of

defraud of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defraud of
Back to top