ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defend against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defend against*, -defend against-

defend against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defend against (phrv.) ปกป้องจาก See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก Syn. defend from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And respect, and defend against thoseและเคารพ และต่อสู้่ กับคนพวกอื่น
I gave my word to defend against the getae.ข้าบอกไปแล้วว่าข้ามาเพื่อสู้กับgetae
How can four bounty hunters defend against so many?นักล่าเงินรางวัลสี่คน จะป้องกันพวกมันมากขนาดนั้นได้ยังไง?
The best way to defend against fire, vacuum sphere.วิธีการรับมือไฟที่ดีที่สุด ดูดไฟ
Really it's because they couldn't defend against Pierre Thomas on critical downs.แต่จริงๆแล้วเขาต้าน.. ..เพียร์ โทมัส ในยามคับขันไม่ได้
Then you have to give us a way to defend against your technology.งั้นคุณก็ต้องบอก วิธีป้องกันเทคโนโลยีของคุณ
We can't defend against those Chinks.เราป้องกันการโจมตีจากทหารจีนไม่ได้หรอก
So how do we defend against their claim?แล้วเราจะค้านคำอ้างของเขายังไง
Create an enemy force, charge by the hour to defend against 'em.สร้างกองกำลังศัตรู คิดเงินเป็นรายชั่วโมง เพื่อป้องกันตัวเอง
I feel I must advise you that you can still be made to be seen in court in order to defend against charges that you mismanaged TWA.เขายังบังคับให้คุณปรากฏตัวในศาลได้ เพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหาที่ว่า คุณบริหารทีดับเบิลยูเอผิดพลาด นั่นไม่จริง ไม่จริงเลย
For example, this dragonfly's skin has a hard, armor-like exoskeleton to defend against...และนี่จะให้ดูกัน แมลงปอที่มีเกราะแข็งแรงป้องกัน เพื่อที่จะมีความต้านทานสูง
Sophia and her people have unbridled power, weapons they are willing to use against us that we don't even understand and cannot defend against.อาวุธที่พวกเขาพร้อมจะใช้ต่อสู้กับเรา ซึ่งเราไม่มีทางที่จะเข้าใจและต่อสู้ด้วยได้

defend against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
向かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defend against
Back to top