ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deep sea diver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deep sea diver*, -deep sea diver-

deep sea diver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deep sea diver (sl.) แบงค์ 5 ปอนด์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was a deep sea diver.ผมก็เป็นนักดำน้ำทะเลลึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deep sea diver
Back to top