ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decorate with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decorate with*, -decorate with-

decorate with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decorate with (phrv.) ประดับด้วย See also: ตกแต่งด้วย, ประดับประดาด้วย Syn. adorn with, deck with, festoon with, ornament with
decorate with (phrv.) ติดเหรียญ (กล้าหาญ) See also: ประดับเหรียญตรา, มอบเหรียญตรา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดธง (v.) decorate with flags See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags Syn. ประดับธง
ประดับธง (v.) decorate with flags See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags
ประดับไฟ (v.) decorate with the light

decorate with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully

decorate with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประดับธง[v. exp.] (pradap thon) EN: decorate with flags ; deck with flags FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decorate with
Back to top