ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

declare an armistice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *declare an armistice*, -declare an armistice-