ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

declaim against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *declaim against*, -declaim against-

declaim against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
declaim against (phrv.) ประกาศโจมตีต่อสาธารณชน Syn. declare for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า declaim against
Back to top