ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deck out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deck out*, -deck out-

deck out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deck out (phrv.) ประดับตกแต่ง Syn. dress up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She wants a deck outside her work area. A big one.เธออยากจะให้มีระเบียงยื่นออกไปจากห้องทำงานของเธอ เอาแบบใหญ่ๆ หน่อยน่ะครับ

deck out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飾り立てる[かざりたてる, kazaritateru] (v1,vt) to decorate gaudily; to deck out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deck out
Back to top