ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decide on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decide on*, -decide on-

decide on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decide on (phrv.) ตัดสินให้ See also: ยินยอมให้ Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't just decide on your own!อย่าตัดสินตามความคิดของตนแต่เพียงถ่ายเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน
First we may as well decide on gender. Have you given it any thought?ก่อนอื่นเราต้องตัดสินใจเลือกเพศ, คุณคิดมาบ้างหรือยัง?
The minute you make a decision... You decide on anything...เวลาที่แกจะตัดสินใจทำอะไรไปแล้ว
The judges are trying hard to decide on our winners.คณะกรรมการกำลังพยายามเต็มที่เพื่อตัดสินผู้ชนะ
I've been talking to the chaplain, and they'd like me to decide on who I should, uh, have at the, uh...พ่อพึ่งได้คุยกับบาทหลวง ท่านให้พ่อตัดสินใจ ว่าจะทำอะไร อยากจะ... เอ่อ
I want to decide on my future for myself!ชั้นอยากกำหนดอนาคตของชั้นด้วยตัวชั้นเอง
The time to decide on this proposal is now.ถึงเวลาที่จะตัดสินใจ ถึงข้อเสนอนี้แล้ว
We'll decide on the Dubai case at the meeting tomorrow.เราจะตัดสินใจเรื่องดูไบในการประชุมวันพร่งนี้
Whoever we decide on will have to be put in an accelerated learning program.ใครก็ตามที่เราตัดสินใจที่จะต้องมี การวางในโปรแกรมการเรียนรู้ที่เร่งตัวขึ้น
I couldn't decide on which suit I wanted to wear, so...ฉันเลือกไม่ได้ว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำตัวไหนดี ก็เลย...
Larry debriefed the White House and we're waiting on the president to decide on a course of action.แลรี่กำลังประชุมอยุ่กับทำเนียบขาว และเรากำลังรอคำสั่งจากท่านประธานาธิบดี เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป
The problem is, we can't decide on a song.ปัญหาคือเรายังเลือกเพลงไม่ได้

decide on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decide on
Back to top