ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decide against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decide against*, -decide against-

decide against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decide against (phrv.) ตัดสินใจไม่ยอมรับ Syn. decide on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if I decide against you?และถ้าฉันไม่เห็นด้วยกับพี่ล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decide against
Back to top