ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dawn on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dawn on*, -dawn on-

dawn on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dawn on (phrv.) เริ่มส่องแสง See also: เริ่มให้แสง Syn. dawn upon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, that's dawn on the Upper East Side.อ่อ มันยังถือว่าเช้าสำหรับอัพเปอร์อีสไซด์น่ะ
At any point, did it dawn on you to talk to me about spending this kind of money?คุณเคยคิดจะคุยกับฉันก่อน เรื่องใช้เงินมากขนาดนี้ไหม

dawn on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุกคิด [v. exp.] (chukkhit) EN: realize suddenly ; dawn on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dawn on
Back to top