ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daub over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daub over*, -daub over-

daub over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daub over (phrv.) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว Syn. daub onto

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daub over
Back to top