ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daub onto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daub onto*, -daub onto-

daub onto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daub onto (phrv.) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว Syn. daub over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daub onto
Back to top