ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

data processing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *data processing*, -data processing-

data processing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
data processing (n.) การประมวลผลข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล
English-Thai: HOPE Dictionary
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
data processingการประมวลผลข้อมูล, การจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data processingการประมวลผลข้อมูลกรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประมวลผล (n.) data processing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The IBM 7090 Data Processing System,ไอบีเอ็ม 7090 ระบบการ ประมวลผลข้อมูล
NASA has confirmed that the IBM 790 data processing system has been utilized to confirm all of the mission's long and recovery system calculations.นาซ่าได้รับการยืนยันว่าการ ประมวลผล ไอบีเอม 790 ข้อมูล ระบบได้ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยัน ทั้งหมดของภารกิจของการคำนวณระบบยาวและการกู้คืน
And he came from Data Processing.เป็นพื้นที่ ๆแสนวิเศษมาก
Let's face it, Paul, the guy comes from Data Processing.คุณตัดสินใจหรือยังว่า จะทํายังไงกับสายงานของแดนเบอรี่ ยัง ผมยังไม่ได้คิด
It's Neal Adams in data processing.นีล อดัมส์น่าจะเป็นคนที่ใช่

data processing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインデータ処理[オンラインデータしょり, onrainde-ta shori] (n) {comp} on-line data processing
データプロセシング[, de-tapuroseshingu] (n) {comp} data processing
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] (n) {comp} data processing system; computer system; computing system
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] (n) {comp} data processing system security; computer system security
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] (n) {comp} data processing station
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] (n) {comp} Data Processing Center; DPC
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] (n) {comp} data processing node
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] (n) {comp} data processing machine
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] (n) {comp} data processing system; computer system; computing system
計算機システムの安全保護[けいさんきシステムのあんぜんほご, keisanki shisutemu noanzenhogo] (n) {comp} data processing system security; computer system security
遠隔アクセスデータ処理[えんかくアクセスデータしょり, enkaku akusesude-ta shori] (n) {comp} remote-access data processing
集中データ処理[しゅうちゅうデータしょり, shuuchuu de-ta shori] (n) {comp} centralized data processing
集中データ処理システム[しゅうちゅうデータしょりシステム, shuuchuu de-ta shori shisutemu] (n) {comp} centralized data processing system
データ処理[データしょり, de-ta shori] (n) {comp} data processing; data handling
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] (n) {comp} distributed data processing; DDP
自動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] (n) automatic data processing; ADP
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] (n) {comp} electronic data processing; EDP
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] data processing system, computer system, computing system
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine
事務管理データ処理[じむかんりデータしょり, jimukanri de-ta shori] administrative data processing
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] data processing system, computer system, computing system
計算機システムの安全保護[けいさんきシステムのあんぜんほご, keisanki shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security
遠隔アクセスデータ処理[えんかくアクセスデータしょり, enkaku akusesude-ta shori] remote-access data processing
集中データ処理[しゅうちゅうデータしょり, shuuchuu de-ta shori] centralized data processing
集中データ処理システム[しゅうちゅうデータしょりシステム, shuuchuu de-ta shori shisutemu] centralized data processing system
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] electronic data processing (EDP)
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.)
自動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] automatic data processing, ADP

data processing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประมวลผลข้อมูล[n. exp.] (kān pramūan) EN: data processing FR: traitement des données [m]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūan) EN: Electronic Data Processing (EDP) FR:
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing) FR:

data processing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing
Messdatenverarbeitung {f}measurement data processing
Rechenzentrum {n}data processing center

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า data processing
Back to top