ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dancing girl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dancing girl*, -dancing girl-

dancing girl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dancing girl (n.) ผู้หญิงที่มีอาชีพเต้นรำ (โดยเฉพาะในธุรกิจบันเทิง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dancing girl there-- she's a sophomore.เต้นรำกับเธอ เธอบอกว่าเป็นปีสอง
Did you see the headless dancing girls outside?เห็นสาวเต้นรำไร้หัวข้างนอกไหมล่ะ?
All dancing girls, wine and parties.สาวๆ เต็มงาน ปาร์ตี้ ไวน์เพียบ
With dancing girls on his lap, and clowns by his side...มีสาว ๆ เต้นอยู่บนตัก และตัวตลกอยู่เคียงข้าง
No dancing girls? What's going on...? Hey.ไม่มีสาวๆมาแดนซ์ เป็นอะไรไป เฮ้
Dancing girls in cages. Is this what it's come to?สาวๆ เต้นยั่วในกรง มันดียังไงเหรอ
You know, folks used to come from miles around to see the dancing girls with the big cha-chas.คุณรู้ว่าคนที่ใช้จะมาจากไมล์รอบ ๆ ที่จะเห็นสาวเต้นกับใหญ่ ชาชาส

dancing girl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl
白拍子;素拍子[しらびょうし, shirabyoushi] (n) (1) (arch) dancing girl (end of the Heian period); (2) prostitute; (3) (See 雅楽・ががく) tempo in gagaku
舞子;舞妓[まいこ;ぶぎ(舞妓), maiko ; bugi ( maiko )] (n) (1) apprentice geisha; (2) dancing girl
内教坊[ないきょうぼう, naikyoubou] (n) (arch) part of the imperial palace where dancing girls were trained (Nara and Heian periods)
芸者[げいしゃ, geisha] (n) geisha; Japanese singing and dancing girl; (P)

dancing girl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นางระบำ[n. exp.] (nāng rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl ; chorus girl FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
นาฏ[n.] (nāt) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dancing girl
Back to top