ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dally with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dally with*, -dally with-

dally with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dally with (phrv.) คิดเล่นๆเรื่อง Syn. play with, toy with, trifle with
dally with (phrv.) ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม) See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ Syn. flirt with
dally with (phrv.) ทำเล่นๆ See also: ไม่จริงจัง

dally with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยอกเอินผู้หญิง[v. exp.] (yøk-oēn phū) EN: dally with a woman ; flirt with a woman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dally with
Back to top