ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cut short

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cut short*, -cut short-

cut short ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut short (phrv.) ตัดให้สั้นลง (ผม)
cut short (phrv.) ย่นเวลา See also: ตัดเวลา Syn. break short
cut short (phrv.) หยุดพูด Syn. cut off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our games were cut short and now we tried to resume them.เกมของเราถูกตัดสั้น และตอนนี้เราพยาย- ามที่จะดำเนินการต่อ
I'd have to cut short my delicious meal.ฉันคงจะมีเวลากินอาหรฃารมื้ออร่อยได้สั้นลงนะสิ
Our first date was cut short when you sabotaged your own sprinkler system.เดทครั้งแรกก็สั้นนิดเดียว ก่อนที่เธอจะพังสปริงเกอร์เอาซะก่อน
Yeah, well, that kind of got cut short when I told him that I like somebody else.ใช่ คือ มันค่อนข้างจบเร็วน่ะ ตอนฉันบอกว่าฉันชอบคนอื่นอยู่
I invite you all to join me in mourning the loss of Amanda Clarke, a life sadly cut short decades before her time.ฉันขอเชิญทุกท่านร่วมกันไว้ให้อาลัยกับความสูญเสีย ของอแมนด้า คลาร์ค ต้องเผชิญกับเรื่องร้ายมานับสิบปี ก่อนที่จะต้องจบชีวิตลง
Yeah, I had a trip that was cut short.ใช่ ผมเคยไปร่วมอยู่พักนึง
I'm afraid our there pleasure is cut short.ฉันเกรงว่าวันสนุกของเราจะจบเพียงเท่านี้
As far as I know, his trip was cut short, got sent back to 1950, mortally wounded.เท่าที่ฉันรู้ การเดินทางของเขาสั้นลง เลยกลับไปปี 1950 เขาเกือบจะตายอยู่แล้ว
And to honor those whose lives were cut shortและเคารพต่อผู้เสียชีวิต
What we see, all these lives cut short.เจอแต่คนตายก่อนวัยอันควร
Stepped into an argument that was cut short-- what?มาอยู่ตรงกลางกับเรื่องที่เราเถียงกัน
If your cause is to see your lives cut short, you march towards certain victory.ถ้าสาเหตุของคุณ เพื่อดูชีวิตของคุณตัดสั้น คุณเดินขบวนไปยัง ชัยชนะบางอย่าง

cut short ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction)
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise

cut short ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
รวบรัด[v.] (rūaprat) EN: shorten ; cut short ; compress ; abbreviate ; expedite FR:
ตัดบท[v. exp.] (tatbot) EN: cut short while talking ; cut s.o. off ; cut short ; conclude abruptly ; end abruptly ; interrupt FR: couper court à
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten FR: supprimer
ย่น...ให้สั้นลง[v. exp.] (yon … hai s) EN: shorten ; reduce ; cut short FR: écourter ; réduire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cut short
Back to top