ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cut into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cut into*, -cut into-

cut into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut into (phrv.) ตัดแบ่งเป็นส่วนๆ Syn. divide into, separate into
cut into (phrv.) ขัดจังหวะ Syn. break into
cut into (phrv.) ตัดค่าใช้จ่ายลง See also: ลดค่าใช้จ่ายลง Syn. break into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can die slowly, cut into a thousand pieces.ขอให้นายตายอย่างช้าๆ ถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆ
If you were to take a knife and cut into that politician's heart, you'd have a hard time finding a kernel of truth.ถ้าหลานเกือบจะเอามีออกมา ผ่าหัวใจไอ้นักการเมืองนั่น, หลานจะพบว่า ลำบากมาก ที่จะหาแก่นแท้ของความจริง
First, do not have eye contact, do not cut into her conversations.ข้อแรก ห้ามสบตา ห้ามขัดบทสนทนา
With a gallery full of women he murdered and cut into pieces.กับรูปผู้หญิงที่เขาหันเป็นชิ้นๆ
All murdered... cut into pieces.ทุกคนถูกฆ่า หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
Did they cut into our action?พวกมันตัดกิจการเราไปแล้วใช่มั้ย?
As soon as the pathologist Cut into the lungs,We saw the threadworms.As soon as the pathologist cut into the lungs, we saw the threadworms.
And sometimes, how he has to cut into bodies and there's blood?แล้วก็ วิธีที่เค้าเอามีดกรีด แล้วก็ยังมีเลือด
It cut into her skin and left her with scars around her wrists and neck.เธอกรีดผิวตัวเองจนทำให้มีแผลเป็นที่บริเวณข้อมือกับคอ
Noi have to cut into the burned skin to restore circulation your arm,okay?นอยต้องตัดผิวไหม้ ถึงจะซ่มแซมรอบๆแขนคุณ ตกลงมั้ย\คุณหาพ่อของฉันเจอมั้ย
And when they cut into the alligator's stomach, not only was the guy's arm still intact, but it was still holding his golf club.แล้วตอนเขาผ่าท้องจระเข้ มือผู้ชาย ยังติดอยู่และยังถือ ไม้กอล์ฟของเขาอยู่เลย
They're going to cut into my brain.พาฉันไปที่ประภาคาร แล้วผ่าสมองของฉัน

cut into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
榫眼[sǔn yǎn, ㄙㄨㄣˇ ㄧㄢˇ, 榫眼] a mortise (slot cut into wood to receive a tenon)
剪成[jiǎn chéng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ, 剪成] cut into

cut into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れ込む[きれこむ, kirekomu] (v5m,vi) to cut into
口を挟む;口をはさむ[くちをはさむ, kuchiwohasamu] (exp,v5m) to cut into (a conversation); to interject
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope
笹掻き;笹がき[ささがき, sasagaki] (n,vs) cut into long thin shavings (primarily vegetables), in the manner a pencil is sharpened with a knife
角に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes)
角切り[かくぎり, kakugiri] (n) cut into cubes
餅餤;餅腅(oK)[へいだん;へいたん;べいだん, heidan ; heitan ; beidan] (n) type of pastry of the Heian period made of duck or goose eggs mixed with vegetables boiled and wrapped in mochi which is then cut into squares
切り入る[きりいる, kiriiru] (v5r,vt) to cut into; to raid
切り込む;斬り込む[きりこむ, kirikomu] (v5m,vi) (1) to cut into; to cut up; (2) to raid; to attack

cut into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
ฝาน[v.] (fān) EN: slice ; cut into pieces FR: couper ; trancher
หั่นครึ่ง[v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves FR: couper en deux
ผ่าสี่[v. exp.] (phā sī) EN: cut into quarters FR: couper en quatre
แซงคิว[v. exp.] (saēng khiū) EN: jump the queue ; cut into the line FR:
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cut into
Back to top