ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cut ahead of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cut ahead of*, -cut ahead of-

cut ahead of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut ahead of (phrv.) ตัดหน้า (การขับรถ) Syn. cut in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cut ahead of
Back to top