ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cull out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cull out*, -cull out-

cull out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cull out (phrv.) คัดออกมาจากกลุ่ม Syn. cut out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cull out
Back to top