ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cry down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cry down*, -cry down-

cry down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cry down (phrv.) ตะโกนให้(คนพูด)เงียบ
cry down (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ
cry down (phrv.) วิพากษ์วิจารณ์ Syn. do down, run down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cry down
Back to top