ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crowding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crowding*, -crowding-

crowding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crowding (n.) สภาพที่คนเบียดเสียด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]

crowding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàn, ㄔㄢˋ, 羼] confusion; sheep crowding

crowding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラウディングアウト[, kuraudeinguauto] (n) crowding out
輻輳;輻湊[ふくそう, fukusou] (n,vs,adj-no) (1) congestion (e.g. traffic); overcrowding; (2) convergence (esp. optical)
過密[かみつ, kamitsu] (adj-na,n,adj-no) overcrowding; crowded; congestion; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crowding
Back to top