ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crowd into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crowd into*, -crowd into-

crowd into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crowd into (phrv.) เบียดเสียดเข้าไป See also: แย่งกันเข้าไป Syn. cram into, crush into, jam into
crowd into (phrv.) จัดให้ลงตัวได้ยาก (ตารางเวลา) See also: จัดยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blackwood seems to have got the crowd into some what of a fear frenzy.ดูเหมือนแบล็กวู๊ดจะทำให้ทุกคน แตกตื่นตกใจได้สำเร็จเลยนะเนี่ย

crowd into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P)

crowd into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พรั่งพรู[v.] (phrangphrū) EN: pour forth ; throng into ; crowd into ; gush ; flood FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crowd into
Back to top