ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crop up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crop up*, -crop up-

crop up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crop up (phrv.) เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้ Syn. crop out
crop up (phrv.) โผล่ออกมาจากผิวดิน See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน Syn. crop out
crop up (phrv.) เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ See also: เพิ่มขึ้น Syn. pop up
crop up (phrv.) ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ)
crop up (phrv.) พร้อมมีเพศสัมพันธ์ (คำสแลง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A solar flare might crop up, cook us in our seats.หรือเกิดจากการลุกจ้าของดวงอาทิตย์ย่างสดเรา

crop up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
ผุด[v.] (phut ) EN: emerge ; rise up ; crop up ; pop up ; break out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crop up
Back to top