ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crop rotation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crop rotation*, -crop rotation-

crop rotation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crop rotation (n.) การปลูกพืชหมุนเวียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crop rotationการปลูกพืชหมุนเวียน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

crop rotation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปลูกพืชหมุนเวียน[n. exp.] (kān plūk ph) EN: crop rotation FR: culture alternée [f]
การทำไร่หมุนเวียน[n. exp.] (kān tham ra) EN: crop rotation FR:
พืชหมุนเวียน[n. exp.] (pheūt munwī) EN: rotated crops ; crops used in crop rotation FR:

crop rotation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fruchtwechsel {m} [agro.]crop rotation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crop rotation
Back to top