ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crop out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crop out*, -crop out-

crop out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crop out (phrv.) เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้ Syn. crop up
crop out (phrv.) โผล่ออกมาจากผิวดิน See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน Syn. crop up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's full of guys who Photoshop hair on their heads and crop out their man boobs.มันเต็มไปด้วยผู้ชาย ที่โฟโต้ช้อปผมบนหัว และตัดภาพไม่ให้เห็น เต้านมอันอัปลักษณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crop out
Back to top