ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cripped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cripped*, -cripped-

cripped ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cripped (adj.) พิการ See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ Syn. paralyzed Ops. able-bodied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cripped
Back to top