ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crash out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crash out*, -crash out-

crash out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crash out (phrv.) หนีรอด (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลุดรอด, หลบหนีได้ Syn. break out, burst out, bust out
crash out (phrv.) หลับอย่างรวดเร็ว (คำสแลง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crash out
Back to top