ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crack up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crack up*, -crack up-

crack up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crack up (phrv.) แตกระแหง (ดิน) See also: แตกแห้ง
crack up (phrv.) ตก (เครื่องบิน) See also: พัง (รถ) Syn. break up
crack up (phrv.) จ็บป่วย See also: ป่วย Syn. break down
crack up (phrv.) ยกย่องเกินไป Syn. cry up
crack up (phrv.) อดหัวเราะไม่ได้ See also: หยุดหัวเราะไม่ได้ Syn. double up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
¶¶Finnie D's on the back up ¶¶ ¶¶Drug free, so put the crack up ¶¶# ฟินนี่ ดี มาช่วยแล้ว ปลอดยา ทิ้งมันไป #
But most of the volunteers were hookers or neurotics who would crack up 10 days off Earth.แต่พวกอาสาสมัครส่วนมากเป็นพวกโสเภณี หรือไม่ก็พวกประสาท ที่อยากจะไปเสวยสุขนอกโลกซัก10วัน
Everybody snaps, breaks... starts to crack up, you know, because you don't know if you're going to live a day or two or die.จนกว่าทุกคนจะบ้า หรือ .. ประสาทแดก.. เพราะนายไม่รู้หรอกว่า
Look, I-I didn't exactly want to crack up, you know?ฟังนะ ฉันเองก็ ไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้ เข้าใจไหม

crack up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียสติ[v. exp.] (sīa sati) EN: lose one's mind ; crack up ; be insane ; go mad FR: perdre l'esprit ; perdre la raison ; craquer ; ne pas tenir le coup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crack up
Back to top