ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cover against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cover against*, -cover against-

cover against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cover against (phrv.) ปกป้องจาก Syn. insure against

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cover against
Back to top