ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coupled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coupled*, -coupled-

coupled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coupled (adj.) ที่รวมเป็นคู่ Syn. twin
coupled (adj.) เป็นคู่ See also: ประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกัน / เท่ากัน Syn. paired, binary, duplex

coupled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩仇[ēn chóu, ㄣ ㄔㄡˊ, 恩仇] debt of gratitude coupled with duty to avenge
对偶[duì ǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ, 对偶 / 對偶] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 电荷耦合器件 / 電荷耦合器件] charge-coupled device (electronics)

coupled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] (n) {comp} loosely coupled system
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] (n) {comp} coupled system
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL
疎結合[そけつごう, soketsugou] (n,adj-no) {comp} loosely-coupled
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] (n) {comp} Loosely-Coupled MultiProcessor
連動[れんどう, rendou] (n,vs) (1) operating together; working together; gearing; linkage; (adj-f) (2) linked; coupled; interlocking; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic
密結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] tightly coupled system
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL
密結合[みつけつごう, mitsuketsugou] tightly-coupled (a-no)
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no)
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device

coupled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควบ[adj.] (khūap) EN: coupled ; double FR: couplé
ควบคู่กันไป[X] (khūapkhū ka) EN: together ; simultaneously ; at the same time ; accompanied by ; coupled with ; in addition to ; in parallel with FR: en mêm temps ; de front
ประกอบกับ[X] (prakøp kap) EN: coupled with FR: ajouté à ; combiné à

coupled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladungsträgergekoppelte Schaltung {f}charge coupled device (CCD)
Ladungstransport-Speicher {m}charge coupled device

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coupled
Back to top