ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count up*, -count up-

count up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count up (phrv.) นับจำนวนรวมของ Syn. reckon up
count upon (phrv.) พึ่งพา See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง Syn. depend on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you count up all the stars that are out there, those billions, trillions, even more Earthlike planets offer an enormous number of throws of the dice.เมื่อคุณนับดาวทั้งหมดที่มีออกมี พันล้านเหล่าล้านล้านแม้ ดาวเคราะห์คล้ายโลกมากขึ้น มีจำนวนมหาศาลของโยนลูกเต๋า
So... how's this, count up the damages, and the Divine Constabulary will pay them.เอาแบบนี้นะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้สำนักมือปราบเทวะออกให้ เจ้าว่ายังไง

count up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
数え立てる[かぞえたてる, kazoetateru] (v1,vt) to enumerate; to count up
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count up
Back to top