ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count to*, -count to-

count to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count to (phrv.) นับเริ่มจากศูนย์ Syn. count from, reckon to
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Count to Tenวิธีที่นับถึงสิบ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pull the pin, count to ten and throw it!ดึงสลักออก นับถึง10แล้วขว้าง
In truth, I want to ask the Count to share her leftover blood with me.ความจริงแล้วกระผม ว่าจะขอท่านแบ่ง เลือดเธอให้กระผมสักนิด
That I'm not smarter than a little child? What I am saying to you is that you are the kind of club-totin'... raw meat-eatin', me-Tarzan-you-Janein', big, bald bubblehead that can only count to ten... if he's barefoot or wearing sandals.จะบอกว่าฉันฉลาดน้อยกว่าเด็กเหรอ?
It's- - All right, count to three.- สิทธิทั้งหมดนับถึงสาม
Now, I'm gonna count to three.ตอนนี้ฉันจะนับถึงสาม
Now, Ringo, I'm gonna count to three.ตอนนี้ริงโก้, ฉันจะนับถึงสาม
I ain't gonna count to three, or even one.ฉันไม่ได้จะนับถึงสามหรือแม้แต่คนเดียว
Move aside. I'm gonna count to three.เน€เธญเธฒเน€เธฅเธข เน€เธ›เธดเธ”เธชเธด
I'll count to three.ข้าจะนับ หนึ่ง ถึง สาม
Now, beat it while I count to threeเอาล่ะ รีบไประหว่างที่ฉันนับ 1 ถึง 3
I'll count to 10... and give up.ผมจะนับถึง 10 แล้วลุกขึ้น
I will count to 100, over.ผมจะนับถึง 100 นะ, เปลี่ยน

count to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontenabsummierung {f}account totalling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count to
Back to top