ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count in*, -count in-

count in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count in (phrv.) นับรวมเป็น See also: ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Syn. reckon in Ops. count out
count in (phrv.) เลือกให้เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ) Ops. count out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The marks of this test will count in the final exam, so do well.คะแนนวันนี้จะนับรวมในคะแนนปลายภาค ฉะนั้นจงตั้งใจ
The Mayan body count in Oakland pissed off the FBI.พวกมายันเพิ่มจำนวนในชาร์มมิ่ง เป็นหน้าที่ของFBI
But I've had two children. Doesn't that count in my favour?แต่ฉันมีลูกสองคน ไม่นับว่าในความโปรดปรานของฉันได้อย่างไร
She had an enormous amount of internal bleeding and an elevated heavy metal count in her blood.เธอมีอาการตกเลือดภายในมาก และมีโลหะหนักในกระแสเลือดสูง
We actually believed that the victim count in that case was close to 60.จริงๆแล้วเราเชื่อว่าเหยื่อในคดีนั้น มีเกือบ 60 ราย แต่โชคไม่ดีที่
No, but I did fail to put the Count in a grave so deep that he couldn't come back and hurt anyone again.ไม่ แต่ผมล้มเหลวที่จะทำให้เค้าท์ ลงหลุม ที่ซึ่งเขาจะไม่สามารถกลับมา และทำร้ายใครได้อีก
He's really good at getting in and out of places... without being seen and leaving nothing but a body count in his wake.นั่นคือ เชี่ยวชาญการเข้าออก ในที่ต่างๆ.. โดยไม่มีใครรู้ และไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ นอกจากคนเฝ้าหาย
A bank account in the name of a robot.บัญชีในชื่อของหุ่นยนต์หรือ
I can use an untraceable account in the Cayman islands.ฉันซ่อนในบัญชีที่แกะรอยไม่ได้ที่เกาะนึง
And the somatic cell count they call it the bacteria count inside your milk goes up.ทำให้ในการตรวจวัดจำนวนเซลล์ จำนวนแบคทีเรียในน้ำนม จะมีปริมาณสูงขึ้น
At the time of his death, he had a personal account in the amount of $760,000.และตอนที่เขาตาย เขามีเงิน ในบัญชีส่วนตัวถึง 760,000 เหรียญ
Ten million was wired to your account in Montenegro with a contingency for 5 more if I deem it a prudent investment.สิบล้านถูกส่งเข้าบัญชีคุณในมอนเตเนโกร มีสำรองอีก 5 ล้าน ฉันจะพิจารณาอนุมัติอีกที หากเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

count in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数出[shǔ chū, ㄕㄨˇ ㄔㄨ, 数出 / 數出] count in

count in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割興[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond
検字[けんじ, kenji] (n) stroke-count index

count in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontenbestandsband {n}account inventory tape

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count in
Back to top