ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count from*, -count from-

count from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count from (phrv.) เริ่มนับจาก See also: เริ่มจาก (จำนวน) Syn. count to, reckon to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.ผมเริ่มนับจากตอนที่มันผิดปกติเป็นครั้งแรกเรื่อยมา
But you don't need to count from here just place my bets for meแต่คุณไม่จำเป็นต้องนับที่นี่ เพียงแทงพนันเงินนั่นเพื่อฉัน
Now count from five, and when I say "one"...เอาล่ะ ผมจะนับถึงห้า เมื่อผมนับถึงหนึ่ง...
Josepha, I want you to focus on your balance, and count from one to 10 out loud.Josepha ฉันต้องการให้คุณ มุ่งเน้นไปที่ความสมดุลของคุณ และนับจากที่หนึ่งถึง 10 ออกมาดัง ๆ .
I will count from one to ten. Within that you'll tell me what I wanna know.ฉันจะนับหนึ่งถึงสิบ บอกสิ่งที่ฉันต้องการมา
That official count from the bank makes this one of the biggest robberies in recent history.ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับจำนวนเงิน จากธนาคารแล้ว
Borovsky's father accessed the account from his phone four times, right here.ติดต่อทางโซเชียลจากโทรศัพท์เขา 4 ครั้ง ตรงนี้
Langdon accessed his e-mail account from an unmasked LP address here in Florence.แลงดอนเพิ่งเข้าอีเมล ไอพีแสดงว่าอยู่ในฟลอเรนซ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count from
Back to top