ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count among

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count among*, -count among-

count among ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count among (phrv.) รวมอยู่ใน See also: นับอยู่ใน, ถือว่าเป็นพวก Syn. reckon among
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How're we going to find one account among 400 million?จะไปหาแอคเค้าท์นึงใน 400 กว่าล้านได้ยังไงกันครับ? !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count among
Back to top