ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count against*, -count against-

count against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count against (phrv.) ไม่มีความสำคัญต่อ See also: ไม่มีประโยชน์ต่อ Syn. hold against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So that those unsolved cases don't count against your clearances?งั้นคดีที่ยังแก้ไขไม่ได้พวกนั้น ก็ไม่ได้นับรวมอยู่ใน คดีที่แก้แล้วใช่มั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count against
Back to top