ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

couch-turkey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *couch-turkey*, -couch-turkey-

couch-turkey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
couch-turkey (sl.) จิตแพทย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า couch-turkey
Back to top