ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convict of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convict of*, -convict of-

convict of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convict of (phrv.) ประกาศว่ามีความผิดฐาน See also: มีความผิดในเรื่อง
convict of (phrv.) ทำให้เชื่อในเรื่อง See also: โน้มน้าวให้เชื่อในเรื่อง (การทำผิด) Syn. convince of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convict of
Back to top