ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

control panel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *control panel*, -control panel-

control panel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
control panel (n.) แผงหน้าปัดรถยนต์ See also: แผงหน้าปัด Syn. instrument panel
English-Thai: HOPE Dictionary
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
control panelแผงควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The control panel hid my baby bump perfectly.มันซ่อนหน้าท้องได้ดีจริงๆ
This control panel was manufactured by McTiernan Industries.แผงควบคุมนี้ผลิต โดยโรงงาน McTiernan
I have a nuclear weapons control panel in my basement.ฉันมีแผงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ในห้องชั้นใต้ดิน
You need to get to the control panel and take out the wi-fi.คุณต้องเข้าถึงแผงควบคุม และปิดระบบไร้สาย
Mark's control panel had snapped off in the fall, and getting it fixed again had cost them precious time.แผงควบคุมของมาร์คหลุดหลังจากการล้ม และการซ่อมมันก็ต้องใช้เวลาอันมีค่า
I need you to get to that engine control panel and tell me which relays are in overload position.ผมอยากให้คุณ ไปที่แผงควบคุมเครื่องยนต์ แล้วบอกผมว่า รีเลย์ตัวไหนที่มันเสีย
Find a control panel marked, "Countermand."เน€เธญเธฒเธ•เธฒเนเธฅเธฐเธซเธนเธ‚เธญเธ‡เธ—เนˆเธฒเธ™เธญเธญเธเธˆเธฒเธเธžเธทเน‰เธ™เธ‹เธฐ
They can be deactivated using the control panel on your arm.สามารถสั่งปิดได้ด้วยแผงควบคุมที่แขน
Get away from that control panel, Doctor.เลิกยุ่งกับแผงควบคุณได้แล้ว ด็อกเตรอร์
Someone's gotten into the central control panelมีบางคนเข้าไปที่แผงควบคุมส่วนกลาง
I checked out Nayak's control panel.ผมตรวจสอบแผงควบคุม ของนาแยคแล้ว
Is that a control panel? Are you getting this?นั่นแผงควบคุม ใช่มั้ย ? เชื่อมต่อได้รึยัง ?

control panel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 操作台] operating desk; control panel; console

control panel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントロールパネル[, kontoro-rupaneru] (n) {comp} control panel
コンパネ[, konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] (n) {comp} control panel
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] (n) control panel; switchbox
操作盤[そうさばん, sousaban] (n) control board; control panel; console
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] operator control panel
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] control panel
操作盤[そうさばん, sousaban] operator control panel

control panel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūa) EN: control panel ; console FR: pupitre de commande [m] ; console [f]

control panel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedienungsfeld {n}control panel
Kontrollfeld {n}control panel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า control panel
Back to top