ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contorted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contorted*, -contorted-

contorted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contorted (adj.) ผิดรูปผิดร่าง See also: ผิดลักษณะ, ผิดแบบ Syn. deformed
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contortedบิดเวียน [มีความหมายเหมือนกับ convolute ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียรูปทรง (v.) be contorted See also: be twisted, not be the correct shape, not have the right appearance Syn. เสียรูป, ผิดลักษณะ, ผิดส่วน

contorted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣きべそ[なきべそ, nakibeso] (n) face contorted and about to cry

contorted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กูด[adj.] (kūt) EN: contorted ; deformed ; curled ; crinkled FR:
มือหงิก[n. exp.] (meū ngik) EN: gnarled hand ; contorted fingers FR:
หน้าหงิก[n. exp.] (nā ngik) EN: contorted face FR:
หน้านิ่ว[adj.] (nā niu ) EN: face contorted with pain ; scowling FR:
หงิก ๆ งอ ๆ[adj.] (ngik-ngik n) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
หงิกงอ[adj.] (ngik-ngø) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
งอหงิก[adj.] (ngø ngik) EN: contorted ; gnarled ; curly ; crinkled FR:
นิ่ว[adj.] (niu ) EN: contorted ; screwed up (with) FR:
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksan) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contorted
Back to top