ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consort with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consort with*, -consort with-

consort with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consort with (phrv.) เป็นเพื่อนกับ See also: คบค้ากับ, คบกับ
consort with (phrv.) เหมือนกับ See also: เข้ากันกับ, สอดคล้องกับ, เหมาะสมกับ Syn. consist with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You prefer to consort with humans.คุณให้ความสำคัญกับมนุษย์มากกว่า
A girl of Gwen's standing could never consort with a nobleman.หญิงสาวที่อยู่ในฐานะเช่นเกว็น ไม่มีทางได้ครองคู่กับบุรุษผู้สูงศักดิ์
Before the "Women's Wear Daily" reporter shows up and thinks that I consort with fake Dior-carrying wannabes.ก่อนที่นักข่าวของ Women's Wear Daily" จะมา แล้วคิดว่าฉันรู้จักกับพวกถือดิออร์ปลอมๆที่อยากจะดัง

consort with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)

consort with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่องเสพ[v.] (sǿngsēp) EN: associate with ; consort with FR:
ส้องเสพ[v. exp.] (søng sēp) EN: associate (with) ; consort with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consort with
Back to top