ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connive with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connive with*, -connive with-

connive with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
connive with (phrv.) สมคบคิดกับ Syn. conspire with, intrigue with, plot with

connive with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connive with
Back to top