ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conflict with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conflict with*, -conflict with-

conflict with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conflict with (phrv.) เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับ See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ Syn. clash with, coincide with
conflict with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ Syn. clash against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
A robot must obey all human orders except where those orders come in conflict with the first law.หุ่นยนต์ต้องทำตามคำสั่งมนุษย์ ยกเว้นกรณีที่คำสั่งนั้นขัดกับกฎข้อแรก
A robot must protect itself so long as doing so does not conflict with the first two laws.ตราบที่ไม่ขัดกับกฎ 2 ข้อแรก
Lily's releases are timed, so they don't conflict with Yellow Fellows.เวลาแห่งการปลดปล่อยของลิลี่,พวกเขาเลยไม่ต่อสู้ Yelow Fellows.
As long as Lady Yoo-Hwa and Lady Ye Soya are in BuYeo, we need to avoid any conflict with BuYeo!ตราบเท่าที่พระสนมยูฮวา และชายาโซยาอยู่ในพูยอ! เราต้องหลีกเลี่ยง ความขัดแย้งใด ๆ กับพูยอ
Two of them directly conflict with murders we know to have been committed by the Bay Harbor Butcher.ทั้งสองคนมีข้อขัดแย้งในการเป็นฆาตรกร เหยี่อที่เรารู้ว่าถูกฆ่าโดยจอมสับฯ
In conflict with Umbridge who wants fire her mother of the Ministry.รู้สึกผิดที่จูบกับแฮร์รี่
Help me is in direct conflict with the psychology of a psychopath, and it's something I've never seen before."ช่วยด้วย" ขัดแย้งกับอาการไซโคพาธอย่างชัดเจน ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
No, it might conflict with your one true love.ไม่ มันขัดแย้งกับ ความรักที่แท้จริงของท่าน
Our conflict with the Lucian allianceการต่อสู้กับกลุ่มลูเชี่ยน
As Morgan pointed out, emotions that are in direct conflict with one another.อย่างที่มอร์แกนบอก อารมณ์ที่ขัดแย้งโดยตรงกับอารมณ์อื่นๆ

conflict with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
搗ち合う;かち合う[かちあう, kachiau] (v5u,vi) to clash; to be in conflict with

conflict with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดต่อ[v. exp.] (khat tø) EN: conflict with ; infringe on FR:
ขัดต่อข้อเท็จจริง[v. exp.] (khat tø khø) EN: conflict with the facts FR: contredire les faits
ปีนเกลียว[v.] (pīnklīo) EN: contradict ; have a conflict with ; clash FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conflict with
Back to top