ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confide in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confide in*, -confide in-

confide in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confide in (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ Syn. take into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you seem nice. I'd like to confide in you.แต่ท่านดูดีผมอยากระบายให้ท่านฟัง
That's why you should confide in me during those times.งั้นตอนนั้นคุณก็น่าจะบอกฉันสิคะ
You have no idea the lightness it brings to my heart being able to confide in you charming young people.เจ้าไม่รู้หรอกแค่ได้ระบาย เรื่องคับอกกับพวกเจ้า ใจข้าก็เป็นปลื้มจะแย่
I cannot have people dying every time I confide in you.ชั้นรับไม่ได้ที่มีคนตายทุกครั้งที่ชั้นไว้ใจเธอ
He doesn't confide in me anymore.เขาไม่ไว้ใจฉันอีกแล้ว
We can't help you if you don't confide in us.เราจะไม่สามารถช่วยคุณได้ ถ้าคุณไม่ไว้ใจเรา
Of all people, you chose to confide in me.ขากทุกๆคน คุณเลือกที่จะไว้ใจฉัน
Well, I hope you know that when it comes to these sorts of situations, you can confide in me.ฉันหวังว่าเธอคงรู้เมื่อเวลามาถึง ในสถานการณ์ต่างๆ แบบนี้ เธอสามารถไว้ใจฉันได้นะ
Did a 17-year-old confide in a 7-year-old?พี่อายุ 17 บอกน้องอายุ 7 ขวบเหรอ
I've given you every opportunity to confide in me.แม่ให้โอกาสลูกทุกอย่างเพื่อให้ลูกไว้ใจแม่
He trusts me. I'll get him to confide in me.เขาเชื่อใจฉัน ฉันให้เขาบอก แผนเขาได้
I mean, I know what you must have gone through to confide in me about this, and then to let me in here by myself.ฉันหมายความว่า ฉันรู้นะว่านาย \ต้องลำบากใจแค่ไหน ที่จะเชื่อในตัวฉันในเรื่องนี้ และยอมให้ฉันมาที่นี่ด้วยตัวเอง

confide in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity

confide in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)

confide in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
ไว้เนื้อเชื่อใจ [v.] (waineūacheū) EN: trust ; put one's trust in s.o. ; confide in ; have confidence in FR: avoir confiance ; agir main dans la main

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confide in
Back to top