ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confer with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confer with*, -confer with-

confer with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confer with (phrv.) ปรึกษา See also: หารือ, ประชุมกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Brennan's gonna want to confer with that Harbinger doctor.ดร.เบรนเนนอาจต้องการ ไปปรึกษา กับหมอของทางฮาบินเกอร์
I think i need to confer with our fearless leader for a minute.ผมคิดว่า ผมต้องพูดคุยกับ ผู้นำอันกล้าหาญของเราสักครู่
Why don't you confer with Mr. Finnigan?ทำไมเธอไม่ลองหารือกับคุณฟินนิกันล่ะ?
We'd be wise to confer with the father first.เราต้องการปรึกษากับผู้เป็นบิดาก่อน
We shall confer with Seppius.เราจะต้องคุยกับ Seppius
Just give me one quick sec to confer with my associate.ขอเวลาฉันคุยกับคนที่มาด้วยแป๊บนะ
Now, Pat Russell is gonna confer with the judges.ตอนนี้แพทรัสเซล คือ gonna หารือกับผู้พิพากษา
Let me confer with my partner. Are they good?ขอผมปรึกษาหุ้นส่วนผมก่อน
I'd like a moment to confer with my colleague.ข้าอยากจะขอเวลาสักครู่เพื่อปรึกษาหารือ กับสหายร่วมงานของข้า

confer with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksā hār) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confer with
Back to top