ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condole with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condole with*, -condole with-

condole with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condole with (phrv.) เห็นอกเห็นใจ See also: สงสาร, เห็นใจ, ปลอบโยน Syn. commiserate with, sympathize with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had hoped to condole with your poor father and your mother.ผมอยากจะแสดงความเสียใจต่อ พ่อที่น่าสงสารและแม่ของพวกคุณ
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
I think it kind of him to condole with us.ฉันคิดว่ามันเป็นความใจดีของเขา ที่จะมาแสดงความเสียใจกับพวกเรา

condole with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, 唁] condole with
[yàn, ㄧㄢˋ, 喭] condole with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condole with
Back to top