ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concern about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concern about*, -concern about-

concern about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concern about (phrv.) สนใจเกี่ยวกับ See also: พุ่งความสนใจไปที่ Syn. concern over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As long as people show concern about her, it can be recovered.As long as people show concern about her, it can be recovered.
First, there's still the concern about paradoxes, and second it's impossible to pinpoint the exact moment the team was sent.อย่างแรก เราห่วงเรื่องความผิดปรกติทางธรรมชาติ อย่างที่สอง การส่งไม่สามารถกำหนดเวลาจุดหมายได้อย่างแม่นยำ
Um, I have a concern about Shaw.อืม... ผมกังวลเกี่ยวกับชอว์
You know, I understand Walter's concern about the weapon,รู้มั้ย ฉันเข้าใจนะที่วอลเตอร์ เป็นห่วงเรื่องอาวุธนั่นน่ะ
I appreciate your concern about my ass, Lionel, but I can handle Detective Carter.ดีใจที่นายเป็นห่วงฉันนะ ไลโอเนล แต่ฉันจัดการนักสืบคาร์เตอร์ได้
How did Nazir react to your concern about your family?นาเซอร์มีปฏิกิริยาตบสนอง ต่อความกังวลของคุณที่มีให้ครอบครัวอย่างไร?
And all you're concern about is my dry eyes? !แต่เจ้ากลับมาสงสัยว่าตาข้าจะแห้งหรือเปล่า
Sharing concern about a mutual friend.แบ่งปันเรื่องกังวล เกี่ยวกับเพื่อนกัน
There was a concern about the need to build bomb-tight shelters.มีความกังวลเกี่ยวกับความจำเป็น คือ การสร้างที่พักอาศัยระเบิดแน่น

concern about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concern about
Back to top